sava- koLkr kulabaMQaUMnaa Aavaahna 

 navaraHa va [trhI Anaok inaima<aaMnaI Anaok koLkr baMQaUBaiganaI kuladovaIcyaa dSa-naasaazI yaot Asatat. kuladovaIcaI sqaapnaa Aamacyaa Garat kolaolaI Asalyaanao to Aamacyaa GarI dSa-naaqa- yaotat. AamhIhI maaozyaa AanaMdanao %yaaMcyaa dSa-naacaI yaqaaSai@a vyavasqaa krtao. prMtu Aamacao vyavasaaya va [tr vyavaQaanaaMmauLo kahI vaoLa savaa-Mcyaa vaOyai@tk saaoyaIcyaa vaoLa AadI baabaI paLNao ba–yaacada Sa@ya haot naahI. tsaoca Aamacyaa rah%yaa Garat kuladovatocaI sqaapnaa Asalyaanao maMidrasaarKI vyavasqaa krNao Aamhalaa Sa@ya naahI. paOraoih%ya ha Aamacaa vyavasaaya vaa vaR<aI naahI. dSa-naaqa- yaoNaa–yaaMnaIhI yaacao Baana zovaNao AavaSyak Aaho. dovaasamaaor zovalaolao pOsao vaa vastU yaa dovaasaazI Ap-Na kolaolyaa Asatat va paOraoih%ya hI AamacaI vaR<aI nasalyaanao     %yaacaa Garat AamhI vaapr krt naahI tsaoca laaokaMcyaa Baavanaa laxaat Gaota %yaa ]gaaca kaoNaalaahI do}na TakNaohI yaaogya navho. yaavar pyaa-ya mhNaUna AamhI laaokaMnaaca %yaaMcyaa vastU p`saad mhNaUna prt doNyaasa sau$vaat kolaI Aaho. tsaoca dova ha vastUMcaa navho tr¸ Baavaacaa Baukolaa Asatao ho laxaat zovaUna kovaL dSa-na manaapasaUna Gyaavao. dSa-na Gaotanaa AaplaI manaat [cCa Asaola %yaap`maaNao manaaoBaavao saMklp k$na tovaZI r@kma eKadyaa garjaU vya@tIsa ikMvaa caaMgalyaa kaya- krNaa–yaa saMsqaosa dana dyaavaI. ho Ap-Na dovaalaa inaiScat paohoacaola hI Eawa baaLgaavaI. Aqavaa maMidr jaINaao-waracyaa kamaasaazI ZaokmaLo yaoqao pazvaavaI.

Aaplyaa saaoyaIsaazI kahI saMsqaaMcaI naavao yaoqao dot Aaho. yaavyaitir@thI Anaok saMsqaa inaiScatca AsaU SaktIla.

1. EaI. vaasaudova koLkr gau$jaI¸

   mau@kama paosT ZaokmaLo¸ talauka va ijalha r%naaigrI.

2. vanavaasaI klyaaNa AaEama      

3. na^Sanala AsaaoisaeSana fa^r blaa[-MD  (NAB)( NAB )

4. Da^.p`kaSa AamaTo yaaMcaa laaokibaradrI p`klp¸   

   homalaksaa¸ pao.BaamaragaD¸ ta.eTapllaI¸ ijalha gaDicaraolaI

5. Da^. baabaa AamaTo yaaMcaa AanaMdvana p`klp¸

6. caa[-lD irilaf A^nD yaU  (CRY)      

AapNa yaa yaadIt Bar GaalaNyaasa madt k$ Sakta.

yaaiSavaaya koLkrkulavaR<aant.ka^ma yaa vaobasaa[-TcaI doKBaala va naUtnaIkrNaacao kama koLkr kulavaR<aant saimatI tfo- caalaU Aaho. yaasaazI yaoNaa–yaa Kcaa-saazI AapNa koLkr kulavaR<aant saimatIcyaa naavao doNagaI do} Sakta.

AaplyaakDUna jaastItjaast sahkayaa-caI Apoxaa Aaho. Qanyavaad.

Aaplaa nama`¸

Da^. p`sanna koLkr¸ zaNao  

 

                                              English  Home